ALGEMENE INFORMATIE

Hier treft u belangrijke en handige informatie aan over:

  1. Aftrek kosten voor loopbaanbegeleiding
  2. Informatie met betrekking tot afspraken met verzekeraars
  3. Informatie voor zelfstandig ondernemers
  4. Persoonsgebonden budget (PGB)
  5. Kwaliteitsstatuut 
  6. Privacy Verklaring
Ad. 1  Aftrek kosten voor loopbaanbegeleiding
Onder bepaalde voorwaarden, zijn de kosten voor een loopbaantraject aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Deze aftrekpost valt onder persoonsgebonden aftrek. Als particulier kunt u kosten (incl. BTW) als scholingskosten aftrekken, mits het doel ervan het verkrijgen van een (nieuwe) baan is. Er dient voor de aftrekbaarheid altijd verband te bestaan met inkomensverwerving. De kosten voor coaching en/of loopbaan-begeleiding zijn onder bepaalde voorwaarden zowel voor bedrijven als voor particulieren, aftrekbaar. Er dient wel sprake te zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer u als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kunt u deze inclusief de BTW voor de inkomstenbelasting als scholingskosten aftrekken. Onder de voorwaafrde dat het doel ervan verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis is en dat met het oog op verwerven van inkomen. De studie of opleiding moet verband houden met een verbetering van uw financieel economische positie of het behoud van uw beroepspositie. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige begeleiding of toezicht van een derden. (bronnen: Kluwer Belastinggids 2010 en Elsevier Belastingalmanak 2010) Op reiskosten na, zijn bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding aftrekbaar. Wel is er een (inkomensonafhankelijke) drempel van € 500,- . Fiscale partners mogen ieder zijn eigen scholingsuitgaven hebben, ook al zijn de scholingskosten voor beide partners door één van beide betaald. De kosten zijn echter alleen aftrekbaar indien ze daadwerkelijk betaald zijn in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. (Belangrijk is dus de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de € 500,- drempel!). Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Belastingdienst of bij uw accountant.
Ad. 2 Informatie met betrekking tot afspraken met verzekeraars

Daniella Balabanova is BIG regegistreerd, maar niet gecontracteerd. Een groot aantal verzekeraars vergoeden psychologische diensverlening vanuit de basisverzekering. Doordat Balabanova niet gecontracteerd is, gaat het om een gedeeltelijke vergoeding, die per verzekeraar en afhankelijk van het type verzekering die u heeft, kan verschillen. Voor meer informatie over uw concrete situatie verwijzen wij u naar uw verzekeraar. 

Ad. 3 Informatie voor zelfstandig ondernemers

In veel gevallen kan de coaching tbv zelfstandig ondernemers in aanmerking komen voor aftrek van de belasting als studiekosten ten behoeve van een beroep. Tevens is het mogelijk dat de kosten voor psychologische dienstverlening / personal counseling aftrekbaar zijn als buitengewone kosten bij ziekte. Voor meer informarie kunt u hier contact opnemen of kunt u de vraag neerleggen bij uw accountant of de belastingdienst.

Ad. 4  Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wanneer u een persoonsgebonden budget ontvangt, kunt u dit besteden aan zorg zoals u dit zelf wenst. Coaching valt hier ook onder. 

Ad 5. Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Balabanova kunt u hier inzien: download (PDF)

Ad 6. Privacy Verklaring

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Om meer te weten te komen over hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u onze privacy verklaring hier terug vinden. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.